Rental Policy

ข้อตกลงนี้ โดยร้าน เดอะ แบรนด์เนม เรนท์ทัล ตั้งอยู่เลขที่ …  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า”ผู้ให้เช่า” กับข้าพเจ้าผู้สั่งจองเช่ากระเป๋า ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เช่า”

1. ผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์สินตามรายการ ระยะเวลา วันที่รับ วันที่ส่งคืน และราคาที่ระบุข้างต้นเพื่อใช้งานตามตามปกติวิสัย

2. ผู้เช่าตกลงให้กันวงเงินบัตรเครดิตที่แจ้งไว้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในขั้นตอนต่อไปเป็นจำนวนครึ่งนึงโดยประมาณของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ส่งมอบเพื่อเป็นเงินมัดจำ เมื่อผู้เช่าส่งคืนทรัพย์สินคืนในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้นโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่าหรือไม่ค้างชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าจะไม่มีการส่งยอดเงินนี้เพื่อเรียกเก็บในภายหลัง

3. กรณีทรัพย์สินที่เช่าสูญหายหรือเสียหายโดยความผิดของผู้เช่า ผู้เช่าต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง โดยผู้เช่ามีสิทธิ์ส่งยอดเงินที่กันไว้ข้างต้นให้กับธนาคารเพื่อเรียกเก็บ หากยังมีเหลือจึงคืนแก่ผู้เช่า แต่หากยังไม่พอกับความสูญหายหรือเสียหาย ผู้เช่าต้องรับผิดชอบในส่วนที่เหลืออยู่ให้ครบถ้วน

4. หากผู้เช่าไม่ส่งมอบทรัพย์สินคืนตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ผู้เช่าตกลงชำระค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวน 3 เท่าของค่าเช่ารายวัน โดยจะยินยอมให้หักจากเงินมัดจำหรือส่งยอดกับบัตรเครดิตที่ให้ไว้

5. ผู้ให้เช่าจะส่งรายละเอียดและสภาพของทรัพย์สินที่เช่าในรายละเอียดขั้นตอนต่อไป

6. ผู้เช่าไม่มีสิทธิ์นำทรัพย์สินที่เช่า ออกเช่าช่วงหรือทำนิติกรรมใดๆกับผู้อื่น ในอันที่จะเป็นผลก่อให้เกิดความผูกพันในทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย และจะไม่ทำการดัดแปลงทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

7. เมื่อผู้เช่ากระทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาทันที และผู้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์คืนทันที รวมถึงต้องยอมชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมกับค่าทนายความ ตลอดจนค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามให้ครบถ้วน

**ข้อตกลงนี้ จะมีผลผูกพันเมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินเพื่อเช่าแล้วเท่านั้น**

Close
×
×

Cart

[contact-form-7 id=”298″ title=”Contact form”]